smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

आ.व. २०७५/०७६ को लागि ढुंगा, गिट्टी, वालुवा लगायतको कर तथा शुल्क संकलनको ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आवहंको सूचना

Thekka krishnapur municipality
Supporting Documents: