smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि