smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति शैक्षिक सत्र २०७५ को सूचना सम्बन्धमा