smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

सूचना प्रविधि अधिकृत

श्री मदन राज पाण्डेय

नाम : मदन राज पाण्डेय

पद : सुचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer)

शक्षिक योग्यता  : MScIT