smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

Decisions

Municipal Council's Decision 2074/075

Decision number from 11 to 77 are illustrated in this attached document regrarding the municipal counil's decision.