FAQs Complain Problems

राजपत्र

राजपत्रहरु Documents Post date
कृष्णपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon कृष्णपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf 2 years 1 month ago
कृष्णपुर नगरपालिकाको अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ PDF icon कृष्णपुर नगरपालिकाको अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf 2 years 1 month ago
कार्यसम्पादन प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ PDF icon कार्यसम्पादन प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५.pdf 2 years 1 month ago
कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 2 years 1 month ago
एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी २०७५ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी २०७५.pdf 2 years 1 month ago
एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ PDF icon एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५.pdf 2 years 1 month ago
उपभोक्ता समितिको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ PDF icon उपभोक्ता समितिको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७४.pdf 2 years 1 month ago
आपतकालीन नगर सेवा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon अल्पकालीन नगर सेवा केन्द्र संचालन कार्यविधी २०७५.pdf 2 years 1 month ago
आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७५ PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७५.pdf 2 years 1 month ago
आर्थिक ऐन २०७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf 2 years 1 month ago

Pages