FAQs Complain Problems

राजपत्र

राजपत्रहरु Documents
संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
शिक्षा सेवा संचालन नियमावली, २०७५ PDF icon शिक्षा सेवा संचालन नियमावली, २०७५.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधी, २०७५ को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७६ PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७६.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ राजपत्र PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६ राजपत्र.pdf
प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७४ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७४.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी (२०७४ को संशोधन) .pdf
न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
कृष्णपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कृष्णपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon कृष्णपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
कृष्णपुर नगरपालिकाको अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ PDF icon कृष्णपुर नगरपालिकाको अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
कार्यसम्पादन प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ PDF icon कार्यसम्पादन प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५.pdf
कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी २०७५ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी २०७५.pdf

Pages