FAQs Complain Problems

राजपत्र

राजपत्रहरु Documents Post date
संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 11 months 1 week ago
शिक्षा सेवा संचालन नियमावली, २०७५ PDF icon शिक्षा सेवा संचालन नियमावली, २०७५.pdf 11 months 1 week ago
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधी, २०७५ को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७६ PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७६.pdf 11 months 1 week ago
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf 11 months 1 week ago
विनियोजन ऐन, २०७६ राजपत्र PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६ राजपत्र.pdf 11 months 1 week ago
प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७४ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७४.pdf 11 months 1 week ago
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 11 months 1 week ago
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी (२०७४ को संशोधन) .pdf 11 months 1 week ago
न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 11 months 1 week ago
कृष्णपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 11 months 1 week ago

Pages