FAQs Complain Problems

राजपत्र

राजपत्रहरु Documents Post date
संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 2 years 1 month ago
शिक्षा सेवा संचालन नियमावली, २०७५ PDF icon शिक्षा सेवा संचालन नियमावली, २०७५.pdf 2 years 1 month ago
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधी, २०७५ को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७६ PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७६.pdf 2 years 1 month ago
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf 2 years 1 month ago
विनियोजन ऐन, २०७६ राजपत्र PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६ राजपत्र.pdf 2 years 1 month ago
प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७४ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७४.pdf 2 years 1 month ago
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 2 years 1 month ago
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ को संशोधन गर्ने कार्यविधी २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी (२०७४ को संशोधन) .pdf 2 years 1 month ago
न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2 years 1 month ago
कृष्णपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 2 years 1 month ago

Pages